www.kanooncj.ir

آخرين تاريخ بروزرسانی:
 چهارشنبه, 05 ارديبهشت 1397 انجام شدهدوره های آموزشی

مدیریت آموزش: این مدیریت با بهره مندی از نظرات اعضای شورای عالی آموزش كه مركب از برجسته ترین اساتید سطح كشور است، ضمن نظارت مستمر بر فرایند آموزش در كانون،با برنامه ریزی مدون و سیستماتیك سعی بر ارتقاء و حفظ كیفیت آموزشی كانون دارد.